Säkerhet & cookies | Tre bonder
Integritetspolicy


Inledning och bakgrund

Den 25 maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR i kraft. GDPR ställer högre krav på hur vi som företag hanterar dina personuppgifter. På Tre Bönder värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid att hålla en hög nivå av dataskydd. Tre Bönder har därför antagit en integritetspolicy. I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgifter

I policyn definierar vi begreppet “personuppgifter” som information som, direkt eller indirekt, kan identifiera en fysisk person. Begreppet omfattar inte information som har anonymiserats så att den inte kan kopplas till, eller identifiera en fysisk person.

Personuppgiftsansvarig

Ansvarig för hanteringen av personuppgifter är Tre Bönder AB (556885-6404-3148), Badbergsvägen 3, 18157 Lidingö

Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, och orderhistorik Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida. I samband med köp lämnas den information som behövs för att vara kund hos oss, däribland personnummer och/eller kortuppgifter. Vi använder oss av externa betalningsleverantörer som tydligt framgår vid köptillfället, som hanterar alla våra betalningar och vi lagrar därför aldrig några av dina betalningsuppgifter i våra system. Personnummer lagrar vi i våra säkra system och det är för att vi så kundvänligt som möjligt kunna skicka en faktura i det fall det är problem med en automatisk kortbetalning till dig som kund.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post. Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring

Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet. Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri. Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, leverantörer av affärssystem, eller andra leverantörer. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar. Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial. Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina Rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad. När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

  Begräsning av behandling

  Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före

  Invändning mot behandling

  Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

  Invändning mot direktmarknadsföring

  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

  Dataportabilitet

  Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.

  Klagomål

  Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

  Cookies

  På Trebonder.se använder vi oss av cookies för att förbättra din upplevelse av sidan och förenkla för dig när du använder våra tjänster. En cookie är en liten textfil och den gör ingen skada på din dator. Cookies gör bland annat att varor du lagt i varukorgen sparas och hjälper oss att skräddarsy en mer relevant annonsering utifrån dina preferenser. Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare. Du kan alltid välja att inte acceptera cookies i din webbläsare. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer vissa av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning Du kan ställa in din webbläsare på att blockera alla eller vissa cookies eller att meddela dig när en webbplats använder cookies. Du kan också radera dina cookies direkt i din webbläsare, tänk på att nya cookies lagras i din webbläsare när du besöker oss på nytt.
   

  Ändringar, synpunkter, klagomål och kontakt

  Ändringar

  Tre Bönder AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i integritetspolicyn. Ändringar av väsentlig karaktär kommuniceras i god tid innan de träder i kraft och du har då rätt att säga upp avtalet med oss innan ändringen träder i kraft.

  Klagomål

  Om du har synpunkter på, invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter utifrån gällande lagar och regler så ber vi dig att snarast anmäla detta till oss. Du har även rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål på vår hantering av personuppgifter.

  Kontaktuppgifter

  Har du frågor eller vill lämna synpunkter på policyn och/eller våra integritetsrutiner är du alltid välkommen att kontakta oss. E-post: [email protected] Tel kundtjänst: 08-559 209 21


 • Powered by ©Adocka